fredag 21 mars 2014

Fågelhäckning Njupeskär

Beslut om beträdnadsförbud vid Njupeskär inom Fulufjällets nationalpark, Älvdalens kommun


Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken att det ska vara förbjudet att under tiden den 28 mars – 31 mars 2014 – 2018 vistas inom ett område vid Njupeskärs­fallet som avgränsas på bifogad karta. Det avgränsade området ska märkas ut med informationsskyltar i terrängen.

Motiv
I Njupeskärsravinen häckar sedan en tid jaktfalk regelbundet. Jaktfalken påbörjar ofta sin häckning under senare halvan av mars, vilket har varit fallet i Njupeskär under 2013 och 2014.

Jaktfalken förtecknas i EU:s fågeldirektiv där sådana arter som medlemsländerna förbinder sig skall ha eller uppnå gynnsam bevarandestatus särskilt nämns. Sverige har ett särskilt ansvar sett ur ett EU-perspektiv för jaktfalken.

Jaktfalken uppfyller kriterierna för kategorin Starkt hotad (CR) men nedgraderas till Sårbar (VU) beroende på en livskraftig och stabil population i Norge. Jaktfalken är förtecknad i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv (rådets direktiv 79/409/EEG) och ingår i Natura 2000. Den är även förtecknad i Bernkonventionen bilaga II (strikt skyddade djurarter), Bonnkonventionen bilaga II (flyttande arter) samt CITES bilaga A.

Skälen är således mycket starka för att skydda jaktfalken vid Njupeskär. Jaktfalken fanns inte som häckfågel vid nationalparkens bildande, varför den föreskrift som reglerar isklättringen i fallet inte tog hänsyn till arten. Föreskriften medger isklättring fram till mars månads utgång, vilket under vissa år kan innebära hot mot jaktfalkens etablering. Så är fallet under innevarande vår, varför ett tillträdesförbud är motiverat. I och med att samma situation kan förväntas uppstå kommande vårar beslutas härmed om ett femårigt återkommande förbud i väntan på att den aktuella föreskriften kan ändras för nationalparken.

Ärendet har kommunicerats med Naturvårdsverket som är berörd markägare.Stig-Åke Svenson


                                                                                       Lennart Bratt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar