Klättring i Dalarna / Access

Vad gäller var du kan klättra i Dalarna hänvisar vi till Sverigeföraren och Accessdatabasen! 
Eller läs om respektive berg längre ned på denna sida.

 Rekommendationer för samtliga berg inom Dalarna:
Accessarbetet inom Dalarnas klätterklubb handlar om att säkra tillträde till utomhusklättring i Dalarna.

De vanligast förekommande accessproblemen består i naturvårds och markägarkonflikter. Dalarnas klätterklubbs hållning i dessa frågor är att förebygga att konflikter uppstår, av den anledningen strävar vi efter att föra en öppen dialog med berörda markägare och myndigheter. Vi tror nämligen på att samarbete leder längst och att det går att hitta lösningar som tillgodoser alla parters intressen.

Därför skall nyetablering eller komplettering av klätterleder ske i samråd med accessansvarig i Dalarnas klätterklubb.

Dalarnas klätterklubb verkar för att följa Svenska klätterförbundets miljöpolicy!
  
Flera av de klippor vi klättrar på ligger inom områden där olika områdesskydd föreligger. Det rör sig om kända och i naturen markerade nationalparker och naturreservat, men också om mindre kända och i naturen ej märkta Natura 2000 områden.

Inom nationalparker och naturreservat finns föreskrifter och förordningar tydligt definierade vilket borgar för minskad risk för kontroverser mellan olika intressen. Inom Natura 2000 områden finns också planer för arternas bevarande definierade ochde flesta av dessa ligger i väntan på ytterligare inventering och efterföljande revidering. 


Klättring utförs i miljöer där många skyddsvärda arter har sin tillflykt. Förutom känsliga växter finns det under långa perioder av året häckande och bosökande fåglar. Många rovfågelarter börjar repa sig efter 50- och 60-talens miljögifter och dessa häckar ofta i klippbranter. 

Vår klättring och fåglarnas häckning kan kombineras, men olika fågelarter och individer är olika känsliga för störning, de kräver olika stort avstånd till människor och djur för att känna sig trygga. Samexistensen är alltså något som inte helt kan förutses utan det är fåglarnas beteende som fäller avgörandet.
Märker man att någon fågel varnar och cirkulerar i området skall man omedelbart dra sig tillbaka. Kontakta sedan accessansvarig i DKK så att fågelklubb kan rådfrågas om framtida klättring vid olika tidpunkter över året.

Det finns flera goda exempel i världen och Dalarna där klättring och fågelhäckning samexisterar. Det kan till och med antas att klättringen hjälper fåglarna då ansvarsfull närvaro  gör det svårare för brottslingar och rovdjur att spoliera häckningen.

Om hund medförs rekommenderar Dalarnas klätterklubb att den alltid hålls kopplad. Även om tid för koppeltvång ej råder krävs det jakträtt på det området hunden befinner sig för att denna ska få vara lös!


Recommendations for all climbing spots in Dalarna

To secure access to outdoor climbing in Dalarna, DKK (Dalarna Climbing Club) work with different issues. The most common causes to access problems are environmental care and land owner questions. Therefore DKK aim to have a good relation with landowners and authorities. We believe in good relations to reach long term access to our outdoor climbing.

Any kind of route adjustments or setting up of new routes shall take place together with the person responsible of access in DKK.

DKK aim to follow the SKF (Swedish Climbing Federation) environmental policy!

Climbing is carried out in areas where rare spices live. Beside rare and fragile vegetation there are shy birds and wildlife during prolonged periods of the year. Many birds of prey have increased in numbers since their reduction during the 50s and 60s due to environmental toxins. These birds often breed in steep terrain and they are relatively sensitive to disturbance.
If you discover birds sending out warning sounds and circulating in the area, you should immediately leave the spot! Then you should contact the person in DKK that is responsible for access for further information.

If you bring your dog, you must keep it in leash! It is not allowed to release any dog within Sweden unless you own the right to hunt and that it is the correct date and time for it! (Any dog is a hunting dog if the right opportunity is given to it.)

Many of our crags are situated within well known areas where different kind of environmental protections apply, national parks, nature reserves etc. However, some of our climbing is situated within the not so well known Natura 2000 areas, which is not marked in the terrain as nature reserves. Still, within those areas extra caution must be taken as they have been pointed out as areas where any wildlife and vegetation shall be protected and improved.


---------
Bispberg

Totalt klätterförbud råder på Bispbergs Klack. Framställan om ändring av reservatsregler har avslagits.

Mer info rörande Access:

 

 
Climbing is totally prohibited here.

More information regarding Access:
 
Brötberget  / Hagelsnäs
Parkera din bil genom att ta av vägen mot Strand/Rankhyttan, efter ca 30 m finns en liten väg in till höger som leder till en grus/asfaltplan. Parkera här så slipper du stå illa parkerad vid åkern och i vägen för markägaren.
 
När du går fram till klippan gå inte på åkern, utan i kanten så att du inte skadar sådden eller trampar upp en stig.
 
Skräp hör inte hemma i naturen. Ta med skräpet hem, både ditt och andras.

Släng inte plåt/folie etc i eldstaden – det brinner inte!
 
Elda när förhållandena tillåter. Släck elden mycket noga. Se till att eldstaden är ordentligt kringgärdad av sten.
 
OBS! Respektera Allemansrätten.

 
Mer info rörande Access:

 
 

 
Park your car by turning towards Strand/Rankhyttan. After about 30 meters there is a small road to the right that leads you to a small gravel/asphalt ground. Park here and you’ll avoid being badly parked by the arable land or in the way for the landowner.
 
When walking to the cliff, keep to the side of the arable land. Instead walk on the border so that you don’t harm the sowing or make trails on the arable land.
 
Trash doesn’t belong in nature; please, bring rubbish back home, both your own and others. Don’t throw metal/foil etc. in the fireplace – it doesn’t burn!
 
Only make fires when the conditions allow you to. Make sure the fire is totally put out and that’s orderly surrounded by stones.
 
NB! Do respect the right of public access.
 

More info regarding Access

Key Biotop

 
Naturreservat och Natura 2000 område.
 
Djurmoklack / Oxberget
Här råder klätterförbud under tiden 1/3 till 30/6. Berget är inte intressant ur klättersynpunkt även om det ser ”bra” ut från riksvägen. Klättring sker vintertid på Oxberget.

Mer info om Access:

Naturreservat

Natura 2000
 
 

 
Nature reserve and Natura 2000 area.
 
Climbing not allowed during the period of 1st March to 30th June. The crag visible from the national highway is not good for climbing. Climbing take place during the winter on Oxberget.

More info regarding Access:

Naturreservat

Natura 2000
 
Duvnäs
Parkera din bil på västra sidan av riksvägen strax söder om järnvägsviadukten. Om någon boende är synlig hälsa och tala om dina avsikter och fråga var det blir lämpligast att parkera. Annars, ställ dig så att du inte är i vägen för andra fordon, redskap eller grödor. Korsa sedan riksvägen till fots och gå den branta grusvägen och stigen mot ”Klacken” upp till klippan.
 
Tänk på grannarna i huset nedanför. Klippan är vänd så att den bildar en utmärkt megafon, det mesta som sägs och görs hörs utmärkt dit ner.
 
Fira ej från träd, använd istället stigen till vänster om klippan.
 
Ta med allt skräp hem och var sparsam med kritan!
 

 
Park your car on the west side of the national highway, just south of the railroad viaduct. If any locals is seen introduce yourself and ask where it’s best to park your car. Else, park convenient out of the way for other cars, machinery and crop, then walk across the road and up to the crag via the steep gravel road and the path against “Klacken”.
 
Be nice to the neighbours below the crag. The crag is oriented so that anything said and done is perfectly heard all the way down to the house.
 
Do not rappel from trees above the crag; instead use the path on the left side of the crag.
 
Bring all your rubbish back home, don’t use to much chalk!
 
Garberg
Bra parkering finns vid avtagsvägen in mot ”gamla” vägen på västra sidan av riksvägen i svackan före Spjurmo rastplatsen.
 
Ta med skräp hem, både ditt och andras.

Mer info rörande Access:

 

 
Park your car at the west side of the road in the depression just south of the service area “Spjutmo rastplats”.
 

There is a small turnoff to the old road. Park along the old road.
 

Bring the waste with you home, even if it's not yours.

More info regarding Access:

Nyckelbiotop
 
Hykjeberg
Det häckar rovfågel på Hyckjeberg och då i den sydöstra delen vilken är reservat – stör dom inte – utan vaka över dom istället….
 
Klätterförbud hela året på de delar som ligger i Mora kommun!
 
Detta innebär från Stora Väggens västra kant och vidare österut. (Reservatsgränsen syns också på märkning på träd.)
Tälta vid den lilla tältplatsen norr om den markerade stigen och i princip rakt ovanför Flätrännan. Att tälta vid slogboden innebär att man dels tältar i reservatet vilket ej uppskattas av besökare, men också att klättrare får klä skott för eventuell nedskräpning kring slogboden.

Det är extremt viktigt att vi verkligen håller rent efter oss ner på minsta detalj, så se till att det enda som vi möjligen lämnar kvar är våra fotavtryck.
 
Observera allemansrätten och att det är inte tillåtet att rensa, slå bult etc.
 
 

Birds are nesting in the southeast part of the reserve on Hyckjeberget. Don’t disturb them, protect them instead…
 
Climbing is banned all year round on the parts of the cliff that are in Mora municipality. This means that everything from the western edge of Stora Väggen and further east is of limits. (The border of the reserve is also marked on trees.)

Please, camp on the small camping spot north of the marked trail and right above Flätrännan. To camp by the hut means that you camp in the reserve and that you are being blamed for potential littering. Therefore it’s extremely important that we are thorough and bring everything with us home, the only thing that is ok to leave is your footprint
 
 
Notice the right of public access, bolting and route brushing etc. is not allowed.

More info regarding Access, Mora:

Naturreservat

Natura 2000

Riksintresse för naturvård

Älvdalen:

Riksintresse för naturvård
 
Njupeskär
Endast isklättring är tillåten och enbart under under perioden 1/12 - 31/3.
 
Det är inte tillåtet att tälta uppe i reservatet, tältning ska ske nere vid parkeringen. Parkera bilen på anvisad parkering – kör inte över den lilla bron och parkera inne vid stugorna.
 
Toaletter och soptunnor finns nere vid parkeringen.
 
OBS! Det är naturligtvis inte heller tillåtet att övernatta i den varma toalettbyggnaden respektive eldpallkojan.

Mer info rörande Access:

 
 

 
Only ice climbing is allowed, and only from 1/12 – 31/3.
 
Camping is not allowed in the reserve, it’s only allowed by the parking spot. Park your car on the directed parking spot - don’t drive on the small bridge and don’t park by the small cottages.
 
You’ll find toilets and waste bins by the parking spot.
 
NB! Of course staying over night in the warm toilet building or in the fire hut is not allowed.

More info regarding Access:

National Park
 
Predikstolen / Tansvägga 
Hela klippan ligger inom Natura 2000 område och de delar av klippan som ligger i Gagnef kommun är även naturreservat med begränsningar rörande klättring. I naturreservatet råder klätterförbud från 1/3-30/6 och totalt nytursförbud.
 
Det är ej heller tillåtet att någonstans på klippan fira av från träd! (Ankare för firning/säkring skall sättas upp så småningom).
 
Reservatet börjar vid den stora klyftan Trollgatan och sträcker sig sedan norrut (höger nedifrån sett). Den led längst till höger nedifrån sett är "Rampfeber".
Informationstavlor med karta finns dels vid parkeringen och dels på den östra väggen av vindskyddet på toppen.
 
Då det vid några tillfällen har hänt att andra besökare missuppfattat reglerna och på felaktiga grunder skällt ut/hotat klättrare (för att inte lyda förbudet, trots att de varit långt in på tillåtet område) så ombeds ni i de fall det behövs att på ett vänligt sätt förklara reglerna.

Mer info rörande Access Gagnef:

Naturreservat

Natura 2000

Mer info rörande Access Ludvika:

Natura 2000
 
 

 
The whole crag is within a Natura 2000 area and the part of the crag within Gagnef municipality is also a nature reserve with restrictions. Within the reserve climbing is banned from the 1st of March until the 30th of June. The making of new routes and abseiling from trees is prohibited. (Anchors are coming up.)
 
The reserve starts off by the big cleft “Trollgatan” and then reaches north (to the right, seen from below). The right most route (seen from below) that is outside the reserve is “Rampfeber”.
You can find information boards with maps by the parking spot and on the eastern wall of the wind shield on the top.

On some occasions other visitors have misunderstood the rules and therefore abused climbers. We ask you to, in a gentle way, explain the rules if it happens to you.

More info regarding Access Gagnef:

Naturreservat

Natura 2000

More info regarding Access Ludvika:

Natura 2000
 
Trängslet
Isklättringen vid Tränglslet är beläget vid ett stort vattenkraftverk. DKK har tillsammans med ägarna av kraftverket ingått ett avtal där klättring i spillvattenrännan och gamla älvfåran är tillåten på egen risk.

Detta får dock endast ske efter att man före varje klättertillfälle kontrollerat att vattennivån i dammen ligger under tröskeln för bräddavloppet i spillvattenrännan!!! Bräddavloppet ligger på dammarmens östra sida.

Mer info:

Anders Issida

 
The ice climbing by Trängslet is close to a big hydroelectric power station. DKK have together with the owners of the power station signed an agreement where climbing is allowed, at your own risk, in the overflow channel as well as in the old river bead.

That apply only after that you have checked the water level in the dam!

The level shall be below the threshold in to the over-flow channel, situated on the east side of the dam.

More info:

Anders Issida
 
Wäsa

På klippan i Wäsa i Älvdalen kommer vi varje år att få räkna med sällskap av en känslig fågel. - STÖR DEN INTE!!! Dvs. hör ni varningsläten så avlägsna er. Det är av största vikt för klättrare allmänhet och för oss klättrare i Dalarna i synnerhet att vi kan klara detta förtroende. Ett förtroende som innebär att vi får fortsätta klättra i Väsa under förutsättning att fåglarna inte störs.

För att detta ska fungera bra för alla parter måste vi vara smidiga och visa stor hänsyn.

 
Eftersom det numera är en vägbom uppsatt så att det inte går att komma ända upp till toppstugan rekommenderas att man parkerar nedanför (öster om) berget på en liten vägstump i anslutning till vägen som går fram till skidanläggningen. Gå därifrån upp mot väggen nerifrån.

Mer info rörande Access:

Nyckelbiotop
 

 
We will have to count on company with a sensitive bird every year on the cliff in Väsa in Älvdalen. DON’T DISTURB IT!!! That means, if you hear warning sounds, leave the place. It is of the uttermost importance that climbers manage the trust given. If we live up to the confidence, it gives us the possibility to continue climbing in Väsa under these circumstances.

To make this work for all parts we have to be smooth and show great respect.
 
Nowadays there is a bar blocking the way to the top cottage. We therefore recommend that you park below (east of) the rock on a small road stub beside the road leading to the skiing facility. Walk to the rock wall from down below.

More info regarding Access:

Nyckelbiotop


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar