Styrelse och stadgar

Styrelse 2022
Ted Ekberg - ordförande, accessansvarig
Anders Heurlin - vice ordförande
Tord Strömberg - sekreterare
Topias Tuomi - kassör
Jens Westergren - ledamot, företäder skidalpism-sektionen
Kristian Leijon - ledamot
Mikael Petersson - ledamot
Sofi Hemgren Dougherty - ledamot, medlemsansvarig

Valberedning
Laban Karlsson
Jessica Zhang
Seth Jansson


Kontakt med styrelsen fås genom ordförande dalarnasklatterklubb@gmail.com
Adressuppgifter och frågor rörande medlemskap skickas till medlem.dalaklatter@gmail.com
Accessansvarig i Dalarnas Klätterklubb är Ted Ekberg

Swish-nummer 123 057 8203


Stadgar för Dalarnas Klätterklubb

Ideell förening, org nr 882601-8205 

Fastställda på årsmötet 2004, reviderade vid årsmötet 2020.


1. Målsättning 

Dalarnas Klätterklubb vill främja klättring och högfjällssport samt ge intresserade härför, främst från Dalarna, ökade möjligheter till utövande av sådan sport och till kamratlig samvaro.


2. Riksorganisation

Dalarnas Klätterklubb är kollektivt ansluten till Svenska Klätterförbundet, som är medlem i Riksidrottsförbundet. Klubben utser förbundsrepresentant, samt suppleant till denne, att verka på förbundsnivå. 


3. Medlemskap. 

Medlemskapet står öppet för alla som visar intresse för klubbens verksamhet och som erlägger fastställd avgift. Medlemskap erhålls genom inbetald årsavgift. Medlemskapet gäller kalenderår och upphör automatiskt vid kalenderåretsårets utgång.


4. Sammanträden.

Arbetsår sammanfaller med kalenderår. Minst ett protokollfört allmänt sammanträde hålls. Majoritet krävs för alla beslut. Röstning med fullmakt tillämpas ej. 

Årsmöte skall om möjligt hållas före mars utgång. Vid årsmöte skall förekomma: 

-verksamhetsberättelse för senaste arbetsår

-revisionsberättelse för senaste arbetsår 

-behandling av ansvarsfrihet för styrelsen

-val av styrelseledamöter

-val av förbundsrepresentant samt suppleant 

-val av accessansvarig

-val av revisorer vartannat år

-val av valberedning

-fastställande av årsavgift för nästföljande år 

-behandling av förslag och övriga frågor

 Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen minst 10 dagar före fastställd mötestid.


5. Medlemsavgift 

Årsavgiften för nästföljande år fastställs på årsmötet. I årsavgiften skall ingå den avgift som klubben kollektiv inbetalar till Svenska Klätterförbundet. Årsavgiften gäller kalenderår.


6. Styrelse 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 1-4 ledamöter och kassör som vardera väljes på två år. Halva styrelsen väljs vartannat år och resten vartannat år. Vice ordförande har ingen rösträtt i styrelsen då ordinarie ordförande är närvarande. Styrelsen utser inom eller utom sig funktionärer efter behov. Majoritet i styrelsen krävs för alla beslut.


7. Revisorer

 För granskning av styrelsens förvaltning utses vartannat år två revisorer. 


8. Stadgeändring 

Stadgeändring skall föreslås och behandlas på ett årsmöte och avgöras vid nästföljande.


9. Upplösning

Beslut om klubbens upplösning måste fattas på ett årsmöte och dessutom vid nästföljande årsmöte, i båda fallen med minst 3/4 majoritet. Tillgångar och skulder skall delas mellan medlemmarna eller tillfalla närliggande intressen enligt klubbens beslut.Ändringshistorik:

Årsmötet 2020 ändrade punkt 3 och 5 rörande medlemskap och medlemsavgift.
1 kommentar: